La miglièra cacagliòsa

Cunti (di Aniello Russo)

Ng’era na vota na uagliotta ca stìa r’ casa mpont’a la Jurèca. Nun li mancava nienti, sulu ca quannu stìa a ccu lu nnammuratu, nun parlava mai, p’ nun e fa scorgi ca era cacagliosa. Tenìa paura ca iddu la lassava. Roppu, vallu a truvà n’atu fidanzatu, va’.

E ppuru se la spusavu! Bella era bella e sott’a re cuperte a lu maritu li ria tutte e suddisfazione. Quistu qua nu’ putìa arruvà a ssente la voci r’ la miglièra.

Quannu fu nu bellu juornu, lu maritu li iv’a accattà re scarpe, e nge re ppigliavu n’ picca cchiù strette. Pensavu: “Me r’adda rici ca re scarpe li fanne male!”

La miglièra se re feccavu e nun ghiatàvu. Sentìa ruloru, li fecere re cippodde a i pieri e un cacciavu nu lamientu. Ngi feci cose allora na vesta; ngi la feci cose a saccu, li ìa tutta storta e ppuru sta vota nun dicivu na parola, che è na parola?

N’atu juornu pensavu: “Mò m’aggia nfingi  a ra muortu: aggia sente propriu che ddici. A la matina appriessu la miglièra s’azavu e iddu rumanìvu int’a lu liettu. A l’ottu nu se aza, a re nnovu mancu. A re ddieci edda ivu int’a  la cambra e lu cutuliavu. Iddu tonu tomu int’a lu liettu nun se muvìa. Lu scutuliavu ancora. Re suoni o nun re ssuoni re ccampane, ma quedde nun se mòvene. Cu l’uocchi nserrati e cu la vocca aperta lu maritu mantenìa lu jatu (tratteneva il respiro). La miglièra lu cummenzavu a cchiangi.

-E’ muo, è muottu Paccàlu! Cu… cumpagnu miu, cumpagnu. Fa… facivu: “Uà” assènne a l’antrasatta a ra rètu a la porta. Re scarpe stétte a pì me fa palluttà. E iu tosta nun palluttàva! – A lu maritu p’ picca nun li menivu nu colpu, quannu la sentìvu…

Informatrice, Giulia Ciletti

Cunti (di Aniello Russo)

(da Fuori dalla Rete, Marzo 2019, anno XIII, n. 1)

Commenti

Ti invitiamo a reastare in tema, essere costruttivi ed usare un linguaggio decoroso. Palazzo Tenta 39 si riserva comunque il diritto di allontanare le persone non adatte a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri.